(بسم الله)
salamo alaykom wa ra7mato allah tafadalo mini hada al maw9i3e alladi yatadamane ajmale telawate li kebare machayekhe wa anssa7okome lil inssate li sourate "isra2e " li chaykhe omar kazabri hada ou9adimo chokri jazile li koli mocharikine al akharine alladina at7afouna bi mocharakatihime al 9ayema wa la anssa chokra assahirina 3ala hada al montada ja3alaho allah fi mizane 7assanatihime.
akhoukome mouslime :36_1_39:
http://www.paradise-way.net/